Kutatás

Növényi molekuláris biológia
Géncsendesítési technikák kifejlesztése: baktériumban termeltetett duplaszálú RNS, valamint kis sejtmagi RNS gének promóterének felhasználhatósága silencing indukálására különböző fajok esetében (Arabidopsis, szőlő, kukorica).

Növényi kórélettan
Béta-aminovajsav indukálta rezisztencia és priming élettani és molekuláris háttere Arabidopsis és szőlő növényekben. Lipid eredetű szignálmolekulák szerepe a priming kialakulásában. Indukált rezisztencia molekuláris vizsgálata szőlőben. Együttműködő partner: Brigitte Mauch-Mani; University of Neuchatel, Svájc.

Növényi abiotikus stressz válaszok
A napsugárzás látható és UV komponenseinek hatása hungarikum szőlőfajták flavonoid alapú adaptációs válaszaira molekuláris és génexpressziós szinten.

Növényanatómia és szövettan
Növények (szőlőfajták) levélanatómiai jellemzése, szövettani paramétereik változása környezeti hatásokra. Módszerek: mikrotómos metszéstechnika, fénymikroszkópia. Együttműködő partner: PTE ÁOK Farmakognóziai Intézet.

Fitokémia
Növények (szőlőfajták) fenolos-ujjlenyomatának meghatározása, flavonoidok lokalizációja, szerepük a növények életében. Módszerek: vékonyréteg kromatográfia, HPLC, fluoreszcens és lézer scanning mikroszkópia. Együttműködő partner: MTA SzBK.

Antioxidáns vizsgálatok
A pro-oxidáns (szabad gyök, ROS) és antioxidáns egyensúly változásai levelekben UV-B (280-315 nm) sugárzás hatására: alkalmazkodási és stresszválaszok. Együttműködő partnerek: Örebro Egyetem (Svédország), Maynooth Egyetem és UCC (Írország).

Természetes növénytaxonok környezeti válaszai és alkalmazkodottsága
Fásszárú újulat fajainak (pl. bükk, gyertyán, tölgyek, kőrisek, inváziós fajok) funkcionális ökológiai válaszai az erdőregeneráció során. Terepi és klímakontrollált gázcsere mérések a legfontosabb abiotikus faktorok szerint (szén-dioxid, fény, hőmérséklet, páratartalom).

Molekuláris filogenetika
A Hamelieae tribusz (Rubiaceae) nemzetségeinek filogenetikai kapcsolatai. Kárpát-medencei Ranunculus [subg. Batrachium DC. (A. Gray)] populációk morfológiai és molekuláris taxonómiai vizsgálata. A Ceratophyllum nemzetség fajainak molekuláris vizsgálata. Nukleáris és kloroplaszt régiók szekvencia analízise. Szubsztitúciós modell tesztelés (MrModeltest), Bayes-analízis (MrBayes), Parszimonia, Maximum likelihood, Bootstrap (PAUP).

Populációgenetika
Honos és invazív Solidago gigantea populációk mikroszatellit alapú vizsgálata. Faj specifikus mikroszatellit régiók tesztelése, vizsgálata, statisztikai értékelése. Ploidia szint meghatározása flow cytometriával.